Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden van Snoei Tuinmaterialen Bleiswijk B.V.; gevestigd en kantoorhoudend te Bleiswijk

1. ALGEMENE BEPALINGEN

a) Onder 'verkoper' wordt in deze voorwaarden verstaan: Snoei Tuinmaterialen Bleiswijk BV

b) Alle door verkoper uitgebrachte aanbiedingen zijn voor hem vrijblijvend. De verkoper is

eerst gebonden, nadat hij de mondelinge of schriftelijke opdracht van koper schriftelijk

heeft aanvaard. Mogelijke inkoopvoorwaarden van koper gelden slechts voor zover deze

door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

c) Op alle door verkoper gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van

toepassing. Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst, daaronder

begrepen overeenkomsten die er een uitvloeisel van zijn, staan uitsluitend ter kennisneming in eerste instantie aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij verkoper het

geschil aan een andere volgens de gewone competentieregelen bevoegde rechter wenst

voor te leggen.

d) Alle afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen en maten of gewichtsopgaven, schema's of bestekken welke verkoper verstrekt, blijven eigendom van de

verkoper onder uitdrukkelijk voorbehoud van zijn auteursrechten en met verbod deze

zonder verkopers schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk te kopiëren of aan

derden ter inzage te geven.

e) Opgaven of vermeldingen van gewichten, afmetingen, hoedanigheden of vermogen en

andere technische gegevens, voorkomende in prijscouranten, catalogi, prospecties, advertenties en offertes worden geacht als slechts bij benadering te zijn verstrekt; dergelijke

opgaven en vermeldingen binden de verkoper alleen dan wanneer zulks uitdrukkelijk

overeengekomen is.

2. LEVERING

a) De omvang van de levering wordt uitsluitend bepaald door de omschrijving gegeven in de

door de verkoper afgegeven orderaanvaarding.

b) Levering geschiedt af verkopers magazijnen. Vanaf het moment dat de goederen, voor

levering gereed, aldaar zijn geplaatst, staan en reizen zij voor het risico van de koper.

Verkoper behoudt zich het recht voor de gereed zijnde goederen voor rekening en risico

van de koper te doen opslaan.

c) Levering geschiedt franco vanaf € 600,- verkoopwaarde inclusief BTW ( 21% ) in een straal

van 20 km rondom Bleiswijk.  Voor bestellingen met verkoopwaarde van minder dan  €

600,- inclusief BTW ( 21% )  worden er bij bezorging vrachtkosten in rekening gebracht.

Deze vrachtkosten bedragen binnen 20 km rondom Bleiswijk € 35,- inclusief BTW ( 21% ).

Vrachtkosten buiten deze regio gaan in overleg met de verkoper.

3. LEVERTIJD

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper, de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

De verkoper streeft ernaar om webshopbestellingen die voor 15:00 worden geplaatst de volgende werkdag te bezorgen. Dit mits de producten op voorraad zijn. Mits de drukte het toelaat.

4. GARANTIE

a) Verkoper garandeert dat de door hem verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en

fabricage fouten.

b) De koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst

vorderen indien:

- de verkoper tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan eenzelfde gebrek

te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te

rechtvaardigen, of

- indien de koper aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat

deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of

ontbinding rechtvaardigen.

c) De garantie vervalt indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling

van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan

oneigenlijk gebruik van de zaak en/of het niet gebruiken van de gek ochte zaak conform de

gebruiksaanwijzing.

d) De koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont

waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een

zaak zijn verwijderd of gew ijzigd.

e) Witte uitslag

Beton word gemaakt door vermenging van zand, grind, cement en
water. Het is dus eigenlijk een natuurlijk product. Bij natuurlijke processen
kan men niet alle factoren in de hand houden. Bij beton is van de vier
basiscompomponenten het cement de boosdoener. Dit kan een chemische reactie
gaan vormen met water, waardoor vrije kalk word gevormd. Deze zet zich af op
het betonoppervlak. De kalkafzetting gaat daarna een reactie aan met
kooldioxide uit de lucht, waardoor een calciumcarbonaat ontstaat. Zo ontstaan
dan de witte vlekken op de bestrating.

Wat is hiertegen te doen

Aan witte uitslag kan men eigenlijk niets doen. Het calciumcarbonaat dat
ontstaat, is praktisch niet van het betonoppervlak te verwijderen zonder dat
het product zelf wordt aangetast. Het enige dat helpt is geduld, want alle
witte uitslag verdwijnt op den duur vanzelf. Door het kooldioxide in de lucht,
verandert het calciumcarbonaat langzaam in een stof die wel oplosbaar is in
water. Het probleem lost zichzelf dus op. Nu is gebleken dat zure
verontreinigingen in de lucht, zoals koolzuur en zwaveldioxide het proces
versnellen. Met andere woorden: witte uitslag verdwijnt sneller op plaatsen met
veel industrie dan in gebieden met zuivere zee- en berglucht.

Daarom worden om rede van witte uitslag geen klachten geaccepteerd.

5. AANSPRAKELIJKHEID

 De verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade door geleverde materialen aan zaken en/of

personen, zowel direct als indirect.

6. OVERMACHT

a) Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis

verhinderen, en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en

voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:  stakingen in andere bedrijven dan die van verkoper, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van verkoper; een al gemeen gebrek aan benodigde

grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet- voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden

waarvan verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

b) Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien omstandigheid die

(verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.

c) Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort.

Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper

niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst

te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen

heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd

het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij

gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter

niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

7. KOOPSOM EN PRIJS

a) Indien verkoper met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper niettemin

gerechtigd tot verhoging van de prijs. Verkoper mag de bij aflevering geldende prijs volgens hem op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging

meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

b) Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van

de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van

de verhoging.

8. BETALINGSVOORWAARDEN EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

a) In die gevallen waar verkoper niet bij voorbaat betaling verlangt moet betal ing van het door

koper verschuldigde geschieden uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij

anders schriftelijk overeengekomen, zonder dat tegen deze betalingsverplichting enige

schuldvergelijking kan worden ingeroepen of korting kan worden toegepast. Alle

betalingen dienen te geschieden in gereed Nederlands geld ten kantore van verkoper of bij

een door verkoper aan te wijzen bank. Eventuele reclames van koper schorten diens

betalingsverplichting niet op.

b) De door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat de koper alle

navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,

- de tegenprestatie(s)  met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door verkoper verrichte of te verrichten diensten,

- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).

c) Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid b) onder het eigendomsvoorbehoud

vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht

op te vestigen.

d) Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks

niet zal doen is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid b) bedoelde

eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg

te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

e) Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag

worden op de hoogte te s tellen.

f) De koper verplicht zich op eerste verzoek van verkoper:

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te

houden tegen brand- ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van

deze verzekering ter inzage geven;

- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan verkoper op de manier die wordt

voorgeschreven in art. 3:239 B W;

- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van

onder eigendomsvoorbehoud door verkoper geleverde zaken te verpanden aan

verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 B W;

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van

verkoper;

- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die

verkoper ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil

treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van diens

bedrijf.

9. WANPRESTATIE VAN KOPER

a) Indien koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of enige

andere verbintenis, die voor hem jegens verkoper uit de met verkoper gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval faillissement of surseance van betaling van

koper mocht worden aangevraagd of uitgesproken, of tot liquidatie van kopers bedrijf

mocht worden besloten, zal koper door dit enkele feit worden geacht in gebreke te zijn en

zal verkoper het recht hebben alsdan de uitvoering van de overeenkomst zijnerzijds op te

schorten of zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, met bepaling in het laatst geval van de voor

het in  stand gebleven deel van de overeenkomst verschuldigde prijs, alles ter keuze van

verkoper, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding of nakoming van zijn  naar de

wet of de overeenkomst toekomende rechten tot vergoeding van kosten, schade,

interesses en/of nakoming van de overeenkomst. In dit geval zullen alle overige

vorderingen die verkoper op koper mocht hebben dadel ijk opeisbaar zijn.

b) Onverminderd de hierboven omschreven bevoegdheden van verkoper heeft deze het recht

de niet betaal de aan koper geleverde goederen zonder form aliteit als zijn eigendom weg te

voeren, in welk geval koper aan verkoper tenminste een vergoeding voor het gebruik van

de goederen verschuldigd is van 1/260ste deel van de koopsom en kosten voor elke

werkdag dat de  goederen van verdere schade of kosten als boven omschreven. Bij niet

tijdige betaling geldt voorts dat koper van de vervaldag af een rente verschuldigd is van

1,5% per maand.

c) Indien de verkoper genoodzaakt is de vordering ter incassering aan een derde of derden uit

handen te geven komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke,

welke laatsten gefixeerd zijn op 15% van het totaal bedrag voor rekening van koper.

10. SLOTBEPALING

Indien een of meer dezer voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn met enige

wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van

kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongel dige bepal ing geacht wensen te w orden te

hebben overeengekomen, datgene wat, wettelijk geoorloofd, de s trekking van de bui ten werking

gestelde bepaling het meest nabij komt. Indien de verkoper heeft ingestemd met enigerlei

beding, dat afwijkt van het in een of meer dezer voorwaarden geregelde, dan blijven de overige

voorwaarden van deze verkoopsvoorwaarden onverminderd van toepassing.

Verkoopvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda

Adresgegevens:

Albert van 't Hartweg 4
2665 LJ Bleiswijk
010 - 521 56 56
info@snoei.nl

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 07:00 - 17:00 uur. 
Zaterdag van 08:30 - 16:30 uur.

SSL, iDEAL, Mastercard, Visa, Vooruitbetalen, PayPal, Achteraf betalen, UPS